DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gastouders en kinderopvang

Er zijn tegenwoordig veel (voornamelijk) vrouwen thuis als gastouder werkzaam. Zij zorgen voor de kinderen van de vraagouders tegen vastgestelde voorwaarden en tarieven. De gastouders zijn aangesloten bij een gastouderbureau. Een gastouderbureau doet diverse  handelingen voor een gastouder. De gastouder is, volgens ons,  voor de belastingdienst iemand die een bedrijf heeft en dus winst uit onderneming kan genieten.

Hierover is het afgelopen jaar discussie geweest. Is een gastouder wel een zelfstandig ondernemer? Hier de uitleg en conclusie.

Winst uit onderneming is het totale bedrag van de voordelen die iemand verkrijgt uit een onderneming. Of sprake is van een onderneming hangt af van de duurzaamheid en omvang van de werkzaamheden, de grootte van de brutobaten, de winstverwachting, het lopen van ondernemersrisico, de beschikbare tijd, de bekendheid die naar buiten aan de activiteit wordt gegeven, het aantal opdrachtgevers en de omvang van de investeringen. Het gerechtshof Den Haag merkte de activiteiten van een gastouder aan als onderneming. De gastouder was met haar activiteiten in 2007 begonnen. Via drie geregistreerde gastouderbureaus sloot de gastouder overeenkomsten met ouders. Zij verrichtte haar activiteiten op meerdere dagen per week en ving zes tot zeven kinderen op van drie tot vier ouderparen. Aan de eisen van duurzaamheid, omvang, beschikbare tijd en het aantal opdrachtgevers was voldaan. Ten aanzien van de omvang van de brutobaten en de winstverwachting nam het hof de stijging in de jaren 2013 tot en met 2015 mede in aanmerking. Het hof vond het lopen van ondernemersrisico aannemelijk. De gastouder liep debiteurenrisico en inkomensrisico. De gastouder was verder aansprakelijk voor eventuele schade die ontstond tijdens de door haar verzorgde opvang. Om haar bekendheid naar buiten te vergroten, maakte de gastouder gebruik van een eigen website, een facebookpagina, visitekaartjes en mond-tot-mondreclame. De beperkte omvang van de investeringen vond het hof inherent aan de aard van de activiteiten, die plaatsvonden op het woonadres van de gastouder. Bent u gastouder en maakt u nog geen gebruik van de winst uit onderneming en voldoet u wel aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven,  dan kunt u met ons contact opnemen. Wij beoordelen uw situatie. Mogelijk kunnen wij met terugwerkende kracht voordelen voor u behalen.

Prijzen kinderopvang en toeslagen

Elk jaar worden de maximum prijzen bepaald voor de kinderopvang en de gastouderopvang. Onlangs zijn de nieuwe cijfers gepubliceerd. De maximum uurprijzen voor kinderopvang en de toetsingsinkomens voor de kinderopvangtoeslag voor 2018 zijn bekendgemaakt. De maximum uurprijs voor dagopvang in 2018 bedraagt € 7,45. Voor buitenschoolse opvang gaat de maximum uurprijs naar € 6,95 en voor gastouderopvang naar € 5,91. De inkomensgrens, waarbij voor het eerste kind het minimum aan kinderopvangtoeslag wordt bereikt, stijgt van € 99.999 naar € 101.971. Per  1 januari 2019 volgt een nieuwe aanpassing. Waarschijnlijk zal dit een extra verhoging zijn vanwege de onderstaande redenen.

Gefaseerde aanpassing

De minister van Sociale Zaken heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat hij wijzigingen in de kwaliteitseisen voor de kinderopvang gefaseerd in wil voeren. De versoepeling van de beroepskracht-kindratio voor kinderen van zeven jaar en ouder en de aanscherping van de beroepskracht-kindratio voor nuljarigen wil de minister per 1 januari 2019 in werking laten treden. Om die reden worden de maximum uurprijzen voor de dagopvang en buitenschoolse opvang gefaseerd aangepast. De eerste aanpassing vindt plaats per 1 januari 2018 en de volgende per 1 januari 2019. De maximum uurprijs voor de dagopvang wordt per 1 januari 2018 met € 0,07 verhoogd. De eisen aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en de aanscherping van de beroepskracht-kindratio voor nuljarigen worden per 1 januari 2019 ingevoerd. Ter compensatie daarvan zal de maximum uurprijs voor de dagopvang per 1 januari 2019 worden verhoogd met € 0,25. De maximum uurprijs voor de buitenschoolse opvang wordt per 1 januari 2018 verhoogd met € 0,08. Vanwege de versoepeling van de eisen aan de inzet van pedagogisch beleidsmedewerkers en van de beroepskracht-kindratio voor kinderen vanaf zeven jaar per 1 januari 2019 wordt de maximum uurprijs voor buitenschoolse opvang per 1 januari 2019 verlaagd met € 0,34.

Indexatie

Mogelijk worden de maximum uurprijzen voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang per 1 januari 2019 geïndexeerd. Daarom kunnen de maximum uurprijzen per 1 januari 2019 nu nog niet bekend worden gemaakt.

Toeslagen

Als u recht heeft op toeslagen, zoals kinderopvangtoeslag, maar ook de huur- en zorgtoeslag, maar u heeft moeite om ze aan te vragen? Ook daarbij kunnen wij u helpen.

A-Gave Accountants B.V. - T. 0165-744 545