DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 17 augustus 2017

Nieuwe toekomst voor Moerstraatse Theresiaschool

De Theresiaschool in Moerstraten gaat een nieuwe toekomst tegemoet. De school wordt ontwikkeld tot een locatie voor wonen met zorg voor jongeren met gedragsproblemen in de leeftijd van 10 tot 23 jaar. Het plan hiervoor is ontwikkeld door makelaar Frank Lenaers en architect Stan Aarts in samenwerking met CentraleZorgGroep uit Bergen op Zoom.

De Theresiaschool in Moerstraten is 1 augustus 2016 gesloten vanwege te weinig kinderen. In november 2016 is de school teruggeleverd aan de gemeente door het schoolbestuur. De gemeente heeft hierop besloten de school te verkopen. Voor de herontwikkeling van de school meldden zich een paar ontwikkelaars. Uiteindelijk is de school verkocht aan Frank Lenaers en Stan Aarts. In eerste instantie was het plan om een negental appartementen te ontwikkelen in de school. Uit marktonderzoek bleek er echter zeer minimale vraag te zijn vanuit het dorp. Hierop hebben de ontwikkelaars het verzoek gedaan om de school te mogen herontwikkelen voor wonen met zorg voor jongeren met gedragsproblemen in de leeftijd van 10 tot 23 jaar. Het dorp is vervolgens geraadpleegd en heeft ingestemd met deze andere invulling van de Theresiaschool. Wethouder Theunis zegt hierover: ,,Herbestemming met een maatschappelijk doel is een goede zaak. Hiermee brengen we diversiteit in ons woonaanbod aan en daar ben ik erg tevreden over.” De verwachting is dat de Theresiaschool begin 2018 klaar is voor gebruik voor de CentraleZorgGroep uit Bergen op Zoom. Het gebouw krijgt nu vier appartementen onder de kap, een gemeenschappelijk appartement op de begane grond en een achttal studiootjes op de begane grond. Er komen dus twaalf kinderen te wonen met 24-uurs begeleiding. Wethouder Van Poppel is blij met de verkoop voor een maatschappelijke bestemming. ,,Het is mooi dat deze school opnieuw een functie krijgt in het bouwen aan de toekomst van jonge mensen. Ik vind het belangrijk dat deze groep jongeren een goede woonplek hebben gekregen”, geeft hij aan.

 

Geen gasaansluiting in nieuwste plan in Wouw

Het college heeft besloten om geen gas-infrastructuur in ’t Zand in Roosendaal en De Hoogt (Bulkstraat) in Wouw aan te leggen. Het college wil nadrukkelijk inzetten op een duurzame en energieneutrale woningbouwontwikkeling. De aanleg van gas past niet bij deze ambitie.

De aanleg van gasinfrastructuur is niet toekomstbestendig. Inmiddels zijn er voldoende mogelijkheden om op een andere manier de woning te verwarmen, warm te douchen en te koken. Geen gas past volledig bij de ambitie om energie neutrale woningbouw te realiseren. Wethouder Theunis geeft aan: ,,Ik wil de woningmarkt toekomstbestendig benaderen. Daarbij is duurzaamheid steeds belangrijker en dat vraagt om bewuste keuzes zoals deze.” Zowel in ’t Zand als aan de Bulkstraat worden kavels uitgegeven waarop particulieren zelf een woning kunnen bouwen. De gemeente gaat de kopers ondersteunen bij de realisatie van een energieneutrale woning. Nul op de meter is de ambitie voor 't Zand en De Hoogt in Wouw. In de Bulkstraat mogen kopers zelf meedenken over de verkaveling en de inrichting van het openbare gebied. Het programma bestaat uit 8.000 m2 aan woon-werkkavels en 12.000 m2 aan woonkavels. De verwachting is dat na de zomer de verkoop van start kan gaan. Voor de plannen zijn de bestemmingsplanprocedures in een vergevorderd stadium.

 

Project De Zoom in Wouwse Plantage

Sinds een aantal jaren loopt het Landschappen van Allure project De Zoom. Gaandeweg dit project hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot bijstelling van het project.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad voorgesteld om in te stemmen met de voorgenomen bijstellingen. Hierdoor wordt een aantal projectonderdelen bij Wouwse Plantage, zoals de recreatieve poort, de recreatieroutes en de kunst, aangepast. De realisatie wordt door de gemeente Roosendaal opgepakt en niet door de ontwikkelaar die aanvankelijk voor deze onderdelen bij het project betrokken was.

 

Plannen voor Gedenkbos in Wouw

Raadslid Eric de Regt uit Wouw had het plan opgevat om ook in Wouw een Gedenkbos op te richten in navolging van Roosendaal. Daar bleek er erg veel belangstelling te zijn vanuit de samenleving. Na de eerste fase in 2009 werd in 2015 de tweede fase opgepakt. Alle beschikbare bomen zijn daar inmiddels geadopteerd.

Het idee van een Gedenkbos bestaat eruit dat je voor een bepaald bedrag per jaar een boom kunt adopteren ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis zoals het overlijden van een dierbare, de geboorte van je kind of het bereiken van een (huwelijks-)jubileum. Bij de boom wordt dan tevens een gedenkplaatje geplaatst met bijpassende tekst.  Gelet op de enorme belangstelling in Roosendaal verwachtte De Regt dat er ook in Wouw genoeg belangstelling moest zijn om succesvol een gedenkbos(je) in te richten; maar dan uiteraard qua omvang passend bij het dorp.  Hij had echter geen weet van het feit dat de Lions Wouw samen met de stichting Kasteel van Wouw dit plan al eerder opgevat hadden. Op de Kasteelweide zou na onderzoek van het terrein ruimte voor een dergelijk bos gecreëerd kunnen worden. Eric de Regt heeft nu zijn steun toegezegd aan het realiseren van een dergelijk Gedenkbos in Wouw. ,,Ik kan me voorstellen dat inwoners uit Wouw iets minder binding hebben in Roosendaal en daarom een dergelijke voorziening liever dicht bij huis hebben. Het Gedenkbos in Wouw zou meteen dienst kunnen doen voor de andere kerkdorpen van de voormalige gemeente Wouw: Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten”, geeft hij aan.

 

Roosendaal investeert in de toekomst van het voortgezet onderwijs

Goede scholen vragen ook om goede huisvesting. Daar is in Roosendaal al een flinke start mee gemaakt. Nu komt dat proces in een stroomversnelling. Een groot aantal taken op gebied van onderwijshuisvesting is eerder al van de gemeenten overgegaan naar de schoolbesturen. In het verlengde hiervan wordt de zorg voor adequate onderwijshuisvesting voor het voorgezet onderwijs nu volledig gedecentraliseerd.

Met de decentralisatie wordt de wettelijke zorgplicht voor adequate huisvesting toevertrouwd aan de schoolbesturen De uitvoering van onderhoud, verbouw én nieuwbouw wordt door de schoolbesturen zelf geregeld. De gemeente blijft nauw betrokken, maar de schoolbesturen kunnen vanuit hun taakstellend budget zelf besluiten hoe zij de beschikbare middelen inzetten voor huisvesting. Zij bepalen zelf welke investeringen op welk moment belangrijk zijn, waardoor maatwerk mogelijk is. Trajecten voor huisvesting worden hierdoor met jaren verkort, de kosten die gemoeid zijn met nieuwbouw en onderhoud worden optimaal afgestemd en de kwaliteit van onderwijshuisvesting krijgt voor het volledig voortgezet onderwijs een duurzame impuls.  De schoolbesturen hebben voor tientallen jaren goede afspraken gemaakt en vastgelegd in overeenkomsten met de gemeente Roosendaal. Door de besturen zijn inmiddels plannen gemaakt voor de komende jaren, waarin ingrijpende verbouwingen en nieuwbouw van de scholen zijn voorzien.  Ook met de besturen voor het primair onderwijs wordt gesproken over de mogelijkheden en voorwaarden voor volledige decentralisatie van de huisvesting. Deze gesprekken zijn nog volop gaande, waarbij de intentie is om, evenals bij het voortgezet onderwijs, de schoolbesturen de mogelijkheid te bieden zelf de regie te voeren over hun eigen toekomst.