DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 15 maart 2018

Hoeksebaan 2 krijgt mogelijk een woonbestemming

Vorig jaar heeft de eigenaar van het pand Hoeksebaan 2 in Wouwse Plantage een vergunning aangevraagd om de agrarische bedrijfsbestemming van het pand Hoeksebaan 2 in Wouwse Plantage te veranderen in een woonbestemming. Op grond van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Wouw’ is het niet mogelijk om medewerking te verlenen aan deze verandering. Toch kan de verandering worden doorgevoerd, maar dan moet de gemeenteraad een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. Burgemeester en wethouders hebben dit voorstel bij de raad weggelegd. Daarna kan het college van burgemeester en wethouders zelf de gevraagde omgevingsvergunning verlenen.

 

Nieuwe bioscoop in Nieuwstraat in Roosendaal

De plannen voor een nieuwe bioscoop in Roosendaal krijgen steeds meer vorm. Het terrein aan de Nieuwstraat waar de bioscoop moet komen, is door de gemeente Roosendaal verkocht. Het wachten is nu op de vergunningaanvraag en de te volgen procedure.

Al enkele jaren bestaan er ideeën voor de realisatie van een bioscoop op het terrein dat ligt tussen het politiebureau en de parkeergarage van winkelcentrum De Biggelaar. De huidige exploitant van de City bioscoop, de heer C. Lambregts, is van plan om zijn bedrijfsactiviteiten van de Brugstraat te verplaatsen naar de Nieuwstraat. Het ontwerp van de nieuwe bioscoop/annex woning is door de gemeente getoetst aan het vastgestelde bestemmingsplan Binnenstad. De conclusie is dat het ontwerp binnen het bestemmingsplan past en dat er een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Als de bioscoop er daadwerkelijk komt, moet ook de bestaande infrastructuur in de Nieuwstraat onder de loep genomen worden. De gemeente Roosendaal onderkent dit. De bedoeling is dat de inrichting van de weg en de verkeersafwikkeling aangepast worden. De exploitant organiseert een informatieavond voor de omwonenden van de locatie in de Nieuwstraat en licht daar zijn plannen over de nieuwe bioscoop toe

 

Jawel bouwt patiowoningen in Heerle

Projectontwikkelaar Jawel Bouw uit Wouwse Plantage gaat veertien levensloopbestendige patiowoningen in het uitbreidingsplan De Bamere in Heerle bouwen.

Sinds 2006 zijn in Heerle projecten uitgevoerd met het oog op behoud en verdere versterking van de leefbaarheid in het dorp, zoals het verplaatsen van de sportvelden, de realisatie van een nieuwe sporthal, het verplaatsen van de peuterspeelzaal en de verbouw van de kerk tot een multifunctioneel zorg- en welzijn complex. De veertien levensloopbestendige woningen worden gebouwd in De Bamere. Deze nieuwe woonwijk ligt op loopafstand van de dorpskern in een groene, rustige omgeving. Er worden drie verschillende typen patiowoningen gebouwd.
De woningen in Heerle staan bij Helmig Makelaardij uit Halsteren in de verkoop. 75% is ondertussen verkocht en de bouw start eind april of begin mei van dit jaar

 

Nieuw plan voor camping Herelseheide

Op 26 september 2017 nam het college een besluit om het bestemmingplan Camping Herelseheide voor te leggen aan de gemeenteraad

Vrijwel meteen daarna bleek dat dit voorstel op onoverkomelijke bezwaren zou stuiten bij de provincie. Daarop werd overlegd met de eigenaren van camping om het plan aan te passen.

Het nieuwe plan zorgt nu niet meer voor uitbreiding van de bebouwing, maar zet in op een andere opzet en inrichting van de camping. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan vast te stellen.

 

 

Bedrijf Van der Veldt wil uitbreiden

Door het bedrijf Van der Veldt aan de Plantagebaan 57 in Wouw is een aanvraag ingediend om te komen tot het oprichten van een bedrijfsruimte, het aanbrengen van verhardingen en het veranderen van de inrichting (milieuvergunning). Omdat het oude bestemmingsplan ‘Buitengebied Wouw’ nog van toepassing is, kan dit niet. Op grond van nieuwe wettelijk regels kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van de regels, maar moet de raad daarvoor een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. Het college stelt voor aan de raad om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.