DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 19 april 2018

Roosendaalse Lijst wil duidelijkheid over De Hoogt in Wouw

 

Cor Gabriëls en Eric de Regt van de Roosendaalse Lijst hebben vragen gesteld over de werkzaamheden in het nieuwbouwplan “De Hoogt” in Wouw.

Daar wordt hard gewerkt om het terrein bouwrijp te maken, maar er werden ook archeologische resten aangetroffen waardoor extra onderzoeken nodig waren. Mogelijk zou dit leiden tot vertraging van de oplevering van de bouwrijpe grond. Deze oplevering was aanvankelijk gepland in mei 2018. De fractie van de Roosendaalse Lijst wil nu weten of die extra werkzaamheden al uitgevoerd zijn en zo ja, wat ze hebben opgeleverd. Daarnaast rijst de vraag of de werkzaamheden gevolgen hebben voor de planning en wanneer met de bouw van der eerste woningen gestart kan worden.


 Verzoek voetbalvereniging R.K.S.V. Cluzona om toestemming aangaan lening

Voetbalvereniging R.K.S.V. Cluzona wil haar sportaccommodatie verduurzamen door de huidige verlichting op het trainingsveld te vervangen door LED-verlichting. Hiervoor wil Cluzona geld lenen, maar heeft daarvoor garantiestelling van de gemeente nodig.

Omdat de gemeente Roosendaal al borg staat voor drie geldleningen van Cluzona is conform het Treasurystatuut 2017 hiervoor toestemming nodig van het college van burgemeester en wethouders. Het college geeft deze toestemming.

 

 

 Bodemenergieplan 't Zand & De Hoogt

Het college van burgemeester en wethouders heeft het ‘Bodemenergieplan 't Zand & De Hoogt’ vastgesteld.

Dit Bodemenergieplan bevat de spelregels waaraan het college toetst bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woning op de woningbouwlocaties 't Zand of de Hoogt in Wouw. Het is voor de ontwerper van de woning belangrijk kennis te nemen van deze spelregels om daarmee rekening te kunnen houden.

 

Gemeenteraadsverkiezing leverde de nodige verschuivingen op

Bij de afgelopen verkiezingen is de Roosendaalse Lijst de grootste partij gebleven. Wel ging de partij terug van 9 naar 8 zetels. De VLP werd met 6 zetels de tweede partij. Grootste winnaar was Groen Links, die van één naar drie zetels ging.

 

De nieuwe raad telt nu tien partijen, tegen negen tijdens de vorige raadsperiode. De verdeling is als volgt: Roosendaalse Lijst (8); VLP (6); VVD (5); CDA (4); SP (3); Groen Links (3); D66 (2); PvdA (2); Nieuwe Democraten (1); Christen Unie (1). Inmiddels wordt er gesproken over de toekomstige wethouders en welke partijen in de coalitie komen. Wethouder Toine Theunis van de Roosendaalse Lijst voert deze besprekingen. Bij het schrijven van deze tekst was er nog geen zekerheid over hoe het college er uit gaat zien.

 

Kunstgrasvoetbalveld voor Cluzona

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om een bijdrage te leveren aan de aanleg van een aantal nieuwe sportaccommodaties. Een van die locaties is op sportpark De Doelen in Wouw.

 

Voetbalvereniging Cluzona krijgt een kunstgrasveld op deze plaats. Daarnaast zijn er velden voor hockeyvereniging De Pelikaan, sportpark Vierhoeven en sportpark Hulsdonk, alle drie in Roosendaal.

,,Door deze nieuwe faciliteiten worden de bestaande accommodaties nog beter benut en wordt het sportaanbod van de gemeente Roosendaal vergroot. De gemeente levert een bijdrage in de aanleg van de beachvolleybalvelden en de hockeyvelden. De voetbalvelden zijn eigendom van de gemeente”, schrijft het college.

 

 Bussen verdwijnen van het Roselaarplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft een overeenkomst gesloten met  Engelen Vastgoed BV om te bekijken of het Roselaarplein ter hoogte van het busstation meer uitstraling kan krijgen. Het busstation moet dan elders in de binnenstad een plaats vinden.

Het uitgangspunt van de plannen is om op de begane grond winkels en woningen te maken met daar bovenop appartementen. De kiosken die met de rug naar het busstation staan, worden gesloopt en de kantorenwand op de eerste verdieping van de Roselaar wordt bij de nieuwe plannen betrokken. In de komende tijd wordt de haalbaarheid van het idee onderzocht, waarna gesproken wordt met mensen in de omgeving en besluiten genomen worden. De bedoeling is dat het busstation verdwijnt en dat een andere plaats voor de haltes gezocht wordt.

 

Minder rompslomp en snelle afhandeling bij flitsvergunning

Sinds 1 november vorig jaar kent Roosendaal de zogenaamde flitsvergunning. Op een bouwaanvraag volgt binnen vier dagen een beslissing. Het is een win-winsituatie, voor zowel de aanvrager als voor de afdeling Vergunningen van de gemeente Roosendaal. Inmiddels zijn enkele tientallen vergunningen op deze snellere manier verleend.

Wethouder Cees Lok is blij met deze ontwikkeling: ,,Met de flitsvergunning helpen we zowel de aanvrager van een vergunning als onszelf. We willen het vooral makkelijker maken voor onze inwoners. Het is ook niet meer van deze tijd dat iemand acht weken moet wachten op een eenvoudige bouwaanvraag. De flitsvergunning werkt sneller en er is minder papierwerk nodig. Met deze maatregel versterken we onze dienstverlening.”

 

De flitsvergunning is geen wettelijke procedure, maar een service van de gemeente Roosendaal en wordt digitaal ingediend via het omgevingsloket. Om in aanmerking te komen voor de flitsprocedure moet de aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het gaat om eenvoudige bouwwerken zoals aanbouwen, dakkapellen, erfafscheidingen, reclame-uitingen en kozijnwijzigingen. Bij zo’n vergunning moeten de bouwkosten lager zijn dan €25.000,-, de tekeningen moeten voldoen aan de eisen en het bouwplan hoeft niet getoetst te worden door externe adviseurs, zoals de brandweer of de omgevingsdienst. Meer informatie op: www.roosendaal.nl.

 

Uitvoering motie 'Voorkomen sluiting buurthuizen'

Het college gaat voortaan individuele afspraken met buurthuizen maken over de uitvoering van de ontmoetingsfunctie in wijken en dorpen. Aanleiding is de motie van de gemeenteraad, die het college opdraagt een ‘op activiteiten gerichte’ manier van financieren te ontwikkelen.

Door het maken van verschillende afspraken kan beter worden aangesloten bij de aandachtspunten in de wijken en dorpen. Aanvullend heeft het college besloten de huidige verdeling van het budget tussen de elf buurthuizen voor 2019 en 2020 intact te laten. Buurthuizen hebben hiermee zekerheid over de hoogte van de subsidie. Zo kan de komende twee jaar een gezamenlijk ontwikkeltraject worden ingezet om te komen tot een andere financieringsstructuur.