DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 11 oktober 2018

Raad komt met motie voor glasvezelkabel in het buitengebied

 

Arwen van Gestel van de Vrije Liberale Partij en Eric de Regt van de Roosendaalse Lijst willen in de oktobervergadering van de gemeenteraad een motie indienen om de onderhandelingen over de aanleg van glasvezel in het buitengebied vlot te trekken.

 

Sinds begin 2016 zijn er vanuit de gemeenteraad veelvuldig vragen gesteld om de aanleg van glasvezel in het buitengebied te bespoedigen, maar dat heeft tot nu toe niet tot resultaat geleid. Probleem is dat de gemeente Roosendaal vasthoudt aan de aanleg op 60cm diepte, terwijl op veel plaatsen een diepte van 40 cm wordt aangehouden. Inmiddels hebben inwoners uit het buitengebied zich verenigd om bij de gemeente aan te dringen op de noodzaak van glasvezel in het buitengebied. In omliggende gemeentes (w.o. Woensdrecht, Halderberge, Rucphen en Steenbergen) wordt de glasvezelkabel wel op een graafdiepte van 40 cm aangelegd en dat is het geval in 80% van de glasvezelkabel die in Brabant wordt aangelegd. De indieners van de motie zijn van mening dat het buitengebied van de gemeente Roosendaal binnen afzienbare tijd de mogelijkheid moet kunnen krijgen om aangesloten te worden op een glasvezelnetwerk. Vooral voor (agrarische) bedrijven is snel internet van belang en daarom is een snelle aanleg van glasvezel een noodzaak, vinden de indieners van de motie. Vandaar dat in de motie aangedrongen wordt om bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied een graafdiepte van 0,40 m toe te staan en bij de stand van zaken met betrekking tot de aanleg van glasvezel aandacht te hebben voor een tijdige en volledige communicatie richting inwoners.

 

Mogelijkheid om woningen te bouwen in de Reigerstraat in Nispen

Het ontwerpbestemmingsplan Reigerstraat 7-9 te Nispen heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen en omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan het bestemmingsplan verder ongewijzigd door de gemeenteraad worden vastgesteld.

 

Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om aan de Reigerstraat in Nispen twee nieuwe woningen te bouwen waar dit op grond van het huidige bestemmingsplan niet is toegestaan. In verband hiermee is door het college van burgemeester en wethouders tevens besloten dat een MER-rapportage of een vormvrije MER-beoordeling in dit geval niet noodzakelijk is.

 

Is subsidie in de vorm van vouchers een succes?

In de gemeente Roosendaal zijn er vele vormen van subsidieverstrekkingen, waaronder de bewonersvouchers. Deze vouchers maken inwonersinitiatieven mogelijk, waarbij een kleine bijdrage net datgene mogelijk maakt om het initiatief uit te voeren. Met dergelijke initiatieven dragen inwoners actief bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van hun eigen wijk of dorp.

 

De Roosendaalse Lijst is nieuwsgiering of dit initiatief een succes is. Voor het verstrekken van deze vouchers zijn ruime kaders opgesteld en de beoordeling van de initiatieven en verstrekken van de vouchers ligt in handen van onder meer bewonersplatforms, dorpsraden en leefbaarheidsgroepen. Charl Goossens en Marco Schillemans klommen in de pen en vroegen het college van burgemeester en wethouders of er een overzicht van de verstrekte bewonersvouchers in 2017 en 2018 bestaat met daarin een overzicht van welke initiatieven en ter hoogte van welke bedragen deze vouchers zijn verstrekt. Verder is men nieuwsgierig of er verschillen te zien zijn in de wijze van beoordelen van de initiatieven en de wijze van verstrekken van de bewonersvouchers. Ze zijn tenslotte nieuwsgierig naar de ervaringen van de inwoners met dit soort initiatieven.

 

Solide begroting voor Roosendaal in 2019

Roosendaal presenteert een sluitende begroting voor 2019. De basis voor die begroting wordt gevormd door de programmabegroting 2018 en het bestuursakkoord 2018-2022. Alle kabinetsmaatregelen en de financiële ontwikkelingen die zich in Roosendaal in 2018 hebben voorgedaan, zijn in kaart gebracht en verwerkt.

 

Enkele belangrijke punten uit de programmabegroting 2019 zijn dat de decentralisatie van het primair onderwijs wordt doorgezet en daar is een bedrag van 600.000 euro mee gemoeid. Voor cultuur wordt € 250.000 euro uitgetrokken. Daarmee wordt onder meer het Cultuurnetwerk ‘Cultuur verbindt Roosendaal’ betaald, maar ook een bijdrage aan erfgoedcentrum Tongerlohuys, een bijdrage aan openluchttheaters Vrouwenhof en Nispen en een bedrag voor de jaarlijkse cultuurprijs.

 

Voor het Merk- en Organisatieplan Citymarketingbureau Roosendaal is een bedrag van € 500.000 nodig, waarvan € 150.000 uit eigen middelen komt. Het plan leidt tot het opzetten van een Citymarketingbureau, dat aan de slag gaat met de promotie en positionering van het merk Roosendaal.

Het lukt nog niet om de uitgaven van het sociaal domein binnen het kader van het rijksbudget te brengen. Er wordt in Roosendaal 1,6 miljoen bovenop het rijksbudget uitgetrokken. Voor wat betreft het beschermd wonen, zal het nieuwe verdeelmodel dat vanaf 2021 geldt, het tekort voor Roosendaal grotendeels op moeten lossen. Over het tekort dat de komende twee jaar wordt verwacht, wordt nog met het Rijk gesproken. Voorzichtigheidshalve wordt dit tekort wel in de begroting opgenomen. Toine Theunis, de wethouder van financiën zegt over de begroting 2019: ,,De begroting 2019 biedt een prachtige basis voor de komende bestuursperiode met een gunstig meerjarenperspectief. Dit geeft ons de mogelijkheden om de afspraken die gemaakt zijn in onze bestuursovereenkomst ‘Roosendaal duurzaam sterk aantrekkelijk’ na te komen.”

 

Voortgang herstelwerkzaamheden stormschade

Na een snikhete zomerdag werd op 26 juli Roosendaal plotseling getroffen door een zogenaamde valwind. Het noodweer ontwikkelde zich razendsnel boven de oostkant van Roosendaal. Dit uitzonderlijke natuurverschijnsel richtte in korte tijd veel schade aan, vooral in de wijken Kortendijk, Burgerhout en een deel van Langdonk. Gelukkig vielen er geen gewonden. Wel sneuvelden er ruim 300 bomen, braken vele takken af en was er sprake van veel gevolgschade aan straatwerk.

 

Omgewaaide bomen en takken en bomen die tegen gevels van huizen en in de tuinen terecht kwamen, zijn door de brandweer en medewerkers van Openbare Werken direct opgeruimd. Daarna werden de voetpaden en fietspaden vrijgemaakt. Op diverse plekken trokken de wortels van ontwrichte bomen delen van het wegdek of trottoir omhoog en kapot. Veel bijkomende schade aan het straatwerk dus. Naar verwachting gaat het herstelwerk nog enkele maanden duren. Verantwoordelijk wethouder Inge Raaijmakers zegt: ,,Het was best even schrikken. De meest gevaarlijke situaties zijn vanzelfsprekend meteen aangepakt. Maar onze afdeling Openbare Werken is voorlopig nog niet klaar met het opruimen van de alle gevolgschade. Het herstel van het straatwerk pakken we straat voor straat aan. Dat is voor dit moment de meest efficiënte manier van werken. Verder kan ik zeggen dat voor iedere omgewaaide boom een nieuwe boom terugkomt. Onze groenbeheerders zijn druk bezig om een plan te maken hoe we voor de gesneuvelde bomen nieuwe bomen gaan terug planten en op welke termijn.”