DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Column letselschade.com: De diverse stappen in het letselschadeproces

Letselschade is divers, kan lichamelijk en/of geestelijk zijn, en kan een gevolg zijn van een verkeersongeval, een arbeidsongeval, een medische fout of een beroepsziekte. Het slachtoffer heeft daarbij in alle gevallen recht op een passende schadevergoeding. Om die aanspraken geldend te kunnen maken dienen diverse stappen te worden doorlopen. Deze stappen komen doorgaans ook aan de orde bij een intakegesprek.

 

Stap 1. Analyse situatie

 

Het is noodzakelijk om de omstandigheden en oorzaak van de veroorzaakte letselschade te analyseren om te kunnen beoordelen of iemand en zo ja wie verantwoordelijk is te houden en in welke mate.

Stap 2: Beoordeling aansprakelijkheid

Het slachtoffer of diens belangenbehartiger zal de verantwoordelijke partij aansprakelijk stellen. Vaak volgt daarna een discussie over de interpretatie van de feitelijke omstandigheden, waarna een juridische toetsing volgt. Erkenning van aansprakelijkheid kan geheel of gedeeltelijk zijn. Bij gedeeltelijke aansprakelijkheid wordt nagegaan in welke mate het slachtoffer zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval.

Stap 3: Opbouw medisch dossier

Om te kunnen beoordelen dat het letsel in rechtstreeks verband staat met het ongeval en om het genezingsproces te kunnen volgen, wordt een medisch dossier opgebouwd. De belangenbehartiger laat zich hiertoe bijstaan door een medisch adviseur. Tussen medisch adviseurs is echter ook met regelmaat verschil van mening over de blijvende gevolgen en de toerekening daarvan (het zogenaamde causale verband). Om deze (blijvende) gevolgen uiteindelijk objectief vast te stellen, volgt meestal een onafhankelijk medisch onderzoek. 

Stap 4: Schade en voorschotten

Gedurende het gehele schadeproces wordt doorlopend de geleden schade in kaart gebracht, waarbij de aansprakelijke verzekeraar periodiek wordt verzocht daarop voorschotten te verstrekken. Dit om te voorkomen dat het slachtoffer zijn schade moet voorfinancieren.

Stap 5: Afwikkeling schade

Periodiek vindt overleg plaats met het slachtoffer, zeker in de fase waarin een regeling aan de orde komt. De afwikkeling van een schade, ook voor het toekomstdeel, geschiedt meestal door het totale schadebedrag in één keer beschikbaar te stellen. Dit wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst met daarbij een belastinggarantie. Dit laatste om reden dat over het schadebedrag geen belasting (Box I) is verschuldigd.

Stap 6: Nazorg

Nazorg is nodig, omdat het kan voorkomen dat sprake is van een voorbehoud bij de eindregeling, zodat de termijnen daartoe in de gaten moeten worden gehouden. Bij forse schadevergoedingen kan de nazorg bestaan uit het aanbieden van een financiële toekomstplanning.

Letselschade.com

Tel. 0165-820219