DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 8 juli 2020

Wouwse sporthal naar Sportfondsen Nederland

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om het beheer en de exploitatie van vier binnensportaccommodaties van de gemeente Roosendaal per 1 juli uit te besteden aan Sportfondsen Nederland.

 

Het gaat om sporthal ‘De Omganck’ in Wouw aan de Molensingel, maar ook sporthal ‘In de Roos’ in Roosendaal. Daarnaast worden ook de gymnastiekzalen aan de Jadedijk en in het Tolbergcentrum in beheer van Sportfondsen Nederland gegeven. Door het onderbrengen van de binnensportaccommodaties bij één exploitant kan het beheer efficiënter worden uitgevoerd. Sportfondsen Nederland zal het beheer voor de komende tien jaar gaan uitvoeren en de gemeente denkt dat dit voor de gebruiker ook de nodige voordelen heeft.

 

 

Roosendaal heeft een sterke en solide financiële positie

 

De Voorjaarsbrief financiën 2020 laat een tekort zien dat mogelijk oploopt naar ruim 3 miljoen op het lopende boekjaar. Het college van burgemeester & wethouders schrijft dit tekort toe aan extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis en stijgende kosten in het sociaal domein.

 

Tegelijkertijd ziet het college voldoende mogelijkheden om het ontstane tekort op te vangen. Wethouder Toine Theunis, die financiën onder zich heeft, zegt optimistisch: ,,Ondanks deze roerige tijden blijft de financiële positie van de gemeente Roosendaal sterk en solide.” Het financieel perspectief voor 2021 en verder staat weliswaar onder druk, maar geeft geen aanleiding tot bezuinigingen of lastenverhogingen. In tegendeel, een aantal punten uit de politieke beschouwingen van de gemeenteraad van afgelopen februari kan worden gehonoreerd, zoals meer aandacht voor veiligheid, het beheer van de openbare ruimte, openbare toiletten en uitbreiding van AED’s. Verder worden daar waar nodig de budgetten van het sociaal domein opgehoogd.

 

Impact coronacrisis

 

De gemeente heeft na de uitbraak van COVID-19 direct een aantal maatregelen getroffen om de impact van deze crisis zoveel als mogelijk te beperken voor Roosendaal. Veel aandacht is besteed aan het bundelen van informatie, bijvoorbeeld via de gemeentelijke website, om mensen bij de juiste loketten uit te laten komen. De financiële gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet helemaal duidelijk, wel schat de gemeente in dat het nadeel zal liggen tussen de € 1,5 en € 3 miljoen. Maar de verwachting is dat er nog compensatie van het Rijk komt. De stijging van de kosten in het sociaal domein past in het landelijke beeld: veel gemeenten kampen met oplopende kosten voor WMO en Jeugdzorg. Ook al wordt in Roosendaal steeds beter en vroeger de stap naar voren gemaakt, de groei van zorg stijgt op dit moment sterker dan gedekt kan worden met oplossingen. De gemeente investeert echter blijvend in laagdrempelige zorg, dichtbij de inwoner, om zoveel als mogelijk zware en daarmee dure zorgtrajecten te vermijden.

Het college wil na de zomer met de gemeenteraad in gesprek gaan over de (financiële) ontwikkelingen van 2020 en de komende jaren. Na Prinsjesdag zal het kabinet hopelijk daar waar mogelijk meer duidelijk geven over wat ons als gemeente te wachten staat. Dan zal ook de hoogte van de compensatie vanuit de Rijksoverheid voor Roosendaal duidelijk zijn.

 

 

Wel of geen kermissen in Roosendaal en Wouw

 

Eric de Regt lijkt een echte kermisfanaat, want enige tijd vroeg hij al of de kermissen in Wouw en Roosendaal door konden gaan. Nu een aantal corona-beperkingen opnieuw verder is losgelaten, waaronder de versoepeling van de kermissen, heeft hij wethouder Cees Lok opnieuw benaderd.

 

,,Deze verdere versoepeling zou wellicht meer kans bieden om beide kermissen (met de 1,5 m afstand) door te laten gaan, zeker ook in het licht van de zware tijden die kermisexploitanten doormaken”, schrijft Eric de Regt. Hij wil weten of al aan te geven is wat voor gevolgen, en vooral wat voor mogelijkheden, de extra verruiming biedt voor deze twee kermissen. Daarnaast vraagt hij wat de kermissen aan pachtgelden opbrachten in 2019.

 

 

Actieplan voor mantelzorgers in gemeente Roosendaal

 

De gemeente Roosendaal werkt aan een actieplan samen met mantelzorgers en partners. Mantelzorgers zijn onmisbaar. Door hun inzet kunnen meer mensen zelf de regie op hun leven houden. Het zorgen voor een familielid, vriend, bekende of buur is vaak langdurig en intensief. Goede ondersteuning en waardering van mantelzorgers is dan ook van groot belang. Dat is nóg meer het geval door de gevolgen van COVID-19.

 

,,Bijna 800 inwoners deden mee aan de enquête over mantelzorg. En bijna negentig mantelzorgers willen met ons in gesprek over dit thema. Dit laat zien dat het onderwerp mantelzorg enorm leeft”, zegt wethouder Klaar Koenraad. ,,Dat gesprek gaan we op verschillende manieren aan: in groepjes, bijvoorbeeld in een wijk- of buurthuis, of wandelend. En digitaal waar nodig, bijvoorbeeld met een Webinar.” De uitnodigingen hiervoor worden de komende weken verstuurd. ,,Door mantelzorg vanuit diverse invalshoeken te benaderen, krijgen we de behoeften, kansen en prioriteiten het best in beeld”, zegt wethouder Klaar Koenraad. Er zijn digitale en telefonische interviews gehouden. De opbrengst van deze gesprekken vormde de aanzet voor een nieuwe ronde gesprekken met partners. Die gesprekken, 6 tot nu toe, zijn in mei en juni wandelend gevoerd. Het aandragen van oplossingen en ideeën stond daarbij centraal. Als laatste stap komen de mantelzorgers weer in beeld. Eind mei is onder 3.800 mensen een online enquête verspreid, met vragen over de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers en de gevolgen van de Corona-maatregelen op de mantelzorg. Bijna 800 inwoners vulden de vragenlijst in, een respons van 21%. Daarvan willen 88 mantelzorgers deelnemen aan inhoudelijke gesprekken. In september wordt een afsluitende bijeenkomst georganiseerd waar de actiepunten centraal staan. Klaar Koenraad zegt: ,,De Roosendaalse gemeenschap laat zich van haar beste kant zien. Veel dank aan iedereen die al mee heeft gedaan, waardoor er heel waardevolle input boven tafel is gekomen. Samen zetten we iets goeds neer waar we de komende jaren op voort kunnen bouwen.”