DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

gemeenteperikelen 16 september 2020

 

Verkeer zorgt voor overlast in Heerle

Bewoners van het dorp Heerle ondervinden nog steeds overlast van het verkeer dat door het dorp komt. Er wordt geklaagd over verkeersoverlast, geluidsoverlast en schade aan de woningen door trillingen.

 

Op veel plaatsen staan auto’s geparkeerd en soms worden spiegels van deze auto’s gereden. Daarnaast is er sprake van onveilige situaties voor kinderen en ouderen die de Herelsestraat over moeten steken op weg naar school, de kerk of het sportpark. Eric de Regt van de VLP stelde hierover vragen en het college heeft haar licht daar over laten schijnen. De geschetste situatie is bij de gemeente bekend en de afgelopen jaren aan de orde geweest in diverse gesprekken met de Leefbaarheidsgroep. Het gaat om een veelvoud van zaken die niet eenvoudig op te lossen zijn. De laatste verkeerstelling en snelheidsmeting heeft plaatsgevonden in 2016. In overleg met de Leefbaarheidsgroep is toen op meerdere plaatsen gemeten. Uit de resultaten is samen met de Leefbaarheidsgroep geconstateerd dat er niet structureel te hard gereden wordt. Omdat de snelheid niet zozeer het probleem was, zijn er geen aanvullende fysieke maatregelen genomen. Wel heeft er meerdere keren een smiley gestaan en heeft het college onlangs, op verzoek van vooral de oudere bewoners, een zebrapad aangelegd bij de kerk om een veilige oversteekplaats te maken van en naar Dorpshuis De Schalm. Het college is bereid om nogmaals in gesprek te gaan met de Leefbaarheidsgroep om te kijken of er toch nog aanvullende maatregelen mogelijk zijn. De Regt kaartte ook het project ‘Roosendaal Spreekt, Roosendaal Doet’ aan en het college geeft aan dat binnen dit project gespreksthema's worden gebaseerd op een data-analyse van de staat van de wijk of een dorp. Problemen als de verkeersoverlast kunnen zeker onderwerp van gesprek zijn, als dit door een groot deel van de inwoners als een belangrijk knelpunt wordt gezien. Op dit moment draait het project in Burgerhout. Pas als dat afgerond is kunnen andere wijken en dorpen aan de beurt komen. Het blijft dus in Heerle nog even afwachten, want concrete plannen heeft de gemeente nog niet.

 

 

Roosendaal: aantrekkelijk om te studeren, maar geen studentenstad

 

De gemeente Roosendaal heeft een onderzoek uitgevoerd onder 300 mbo- en hbo studenten die in de stad studeren. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de gemeenteraad. Een belangrijke uitkomst is dat studenten Roosendaal een interessante stad vinden om te studeren, maar dat ze Roosendaal nog niet zien als een echte studentenstad.

 

Het rapport is aanleiding voor de gemeente om in samenwerking met partners in te zetten op het aantrekkelijker maken van de stad voor studenten tijdens en na hun studie. Op deze wijze hoopt de gemeente talent te behouden voor de stad. ,,De resultaten van het onderzoek vormen een mooi startpunt om de samenwerking tussen de scholen, studenten, de jongerenraad, horeca, woningbouwers, het bedrijfsleven, Citymarketing en de gemeente te intensiveren en versterken,” zegt onderwijswethouder René van Ginderen. “Studenten vinden Roosendaal over het algemeen nog geen aantrekkelijke stad om te wonen. Gelukkig blijkt uit het onderzoek wel dat er voldoende potentie is, en daarom gaan we acties ondernemen om talent dat hier wordt opgeleid te binden en te behouden voor de stad.” Mogelijke ideeën die tijdens het onderzoek werden genoemd zijn doorstroomwoningen voor afgestudeerden, happy hours voor studenten bij de horeca, een gezamenlijk introductieprogramma door opleidingen samen met de horeca, een stagebureau voor bedrijven en studenten en ‘Roosendaal on Stage’ voor hogere beroepsopleidingen

 

 

Struikelen over groen ‘uitsteksels’

 

Wie in de dorpen wil wandelen, doet er goed aan om goed uit te kijken, want midden op veel trottoirs steken groene stukjes glasvezelkabel uit de grond. Dat is gevaarlijk, zeker voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Zo is er bij het seniorencomplex Venpoorten in Wouw een compleet woud van uitsteeksels.

 

De VLP is dit ook opgevallen en Arwen van Gestel en Eric de Regt hebben daar vragen over gesteld. Zij geven aan dat de partij zich altijd heeft ingespannen om deze voorziening gerealiseerd te krijgen, vooral voor het buitengebied dat verstoken was van goede internetverbindingen. Wat de VLP signaleert in de dorpen, is dat op adressen waar inwoners nog geen aansluiting wensen, er groene kabels uit de stoepen steken, in afwachting van het moment dat er mogelijk ooit alsnog een aansluiting genomen wordt. ,,Tot die tijd zou die ongewenste situatie blijven bestaan. Volgens ons gaat het om honderden dergelijke situaties. De VLP heeft al diverse klachten ontvangen van inwoners die (bijna) gestruikeld zijn over deze stugge kabels die vooral in schemer en donker nauwelijks te zien zijn. Bovendien zouden dan ook minuscule glasdeeltjes kunnen vrijkomen welke gevaarlijk zijn. De VLP wil van het college weten of die situatie inderdaad zo blijft en hoe het zit met de herbestrating.

 

 

Eric de Regt ging op stap met burgemeester Han van Midden

 

Burgemeester Han van Midden ging onlangs met het Wouwse VLP-Raadslid Eric de Regt op stap om het dorp te bekijken. Deze ontmoeting was eerder in het voorjaar gepland, maar vanwege corona destijds geannuleerd.

 

Eric de Regt praatte eerst Van Midden bij over met name de vijf kerkdorpen en wat daar allemaal speelt en leeft bij de dorpsbewoners. Ze spraken samen over de kansen en de bedreigingen voor de dorpen zoals ondermijning, criminaliteit, maar ook over problemen zoals onkruidoverlast. Daarna fietste De Regt en de burgemeester nog een ronde door Wouw. Ze bekeken fraaie en in het oog springende plekjes zoals het marktplein, de molen, de kerk, het park, de scholen, het sportpark, de begraafplaats, het Beekdal en het beeld van de Wouwse boer. Daarnaast fietsten ze door alle wijken, het bedrijventerrein en door een stukje buitengebied. Van Midden kreeg zo een compleet beeld van het dorp. Hij kwam tot de slotconclusie dat het bijzonder goed toeven is in de fraaie dorpen, maar dat er zeker ook nog mooie uitdagingen liggen.

 

Na afloop overhandigde Eric de Regt de burgemeester nog een typisch Wouwse lekkernij: een pot Wouwse boerenjongens van de Wouwse VVV.

 

 

Kunstgrasvelden voor alle voetbalverenigingen

 

Eric de Regt en Gerard van Zalinge van de fractie VLP hebben het college vragen gesteld over kunstgrasvelden. Zij geven aan dat de laatste jaren binnen de gemeente veel kunstgrasvelden zijn aangelegd.

 

 ,,Inmiddels hebben de voetbalverenigingen Roosendaal (3), DVO’60 (1), BSC (1), Cluzona (1) en RBC (eigen beheer) een dergelijke faciliteit op hun sportcomplex. Ook bij Aleco ligt een kunstgrasveld. Tegenwoordig heeft bijna iedere voetbalvereniging, ongeacht de grootte van de club, minimaal één kunstgrasveld ter beschikking. Dit mede om te kunnen waarborgen dat er altijd gevoetbald en getraind kan worden, ook in situaties waarbij door de weersomstandigheden natuurvelden niet bespeelbaar zijn”, schrijven De Regt en Zalinge. Binnen de gemeente Roosendaal hebben enkele verenigingen nog niet de beschikking over een kunstgrasveld: Alliance (Roosendaal), HSC’28 (Heerle), NSV (Nispen), Rimboe (Wouwse Plantage), en Moerstraten. ,,De fractie van de VLP streeft naar goede sportvoorzieningen in heel de gemeente en voor al haar verenigingen en leden” schrijft de fractie. Vandaar de vraag om de behoefte te peilen bij de voetbalverenigingen die nog geen kunstgrasveld ter beschikking hebben. En meteen de vraag om in gesprek te gaan met clubs die positief reageren. De vragenstellers willen ook weten welke criteria worden gehanteerd om op een sportveld kunstgrasvelden aan te leggen. Hierdoor zijn grote verschillen ontstaan, want vv Roosendaal heeft drie kunstgrasvelden en Alliance geen enkel.