DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 17 februari 2021

Nieuwe brandweerkazerne voor Wouw

Het is hard nodig en het heeft even geduurd, maar eindelijk is de kogel door de kerk: Wouw krijgt een nieuwe brandweerkazerne.

In de Raadscommissie van 21 januari jl. heeft de VLP een warm pleidooi gehouden voor deze nieuwe en noodzakelijke voorziening voor de Wouwse Brandweer. De partij had nog enkele kritische vragen over de veiligheid in de wijk en over de nabij gelegen spoorwegovergang, maar de antwoorden van de burgemeester geven voldoende vertrouwen dat ‘De Hoogt’ de juiste keuze is voor de nieuwe kazerne. Ook de andere politieke fracties gaven hun akkoord, zodat in de komende raadsvergadering dit besluit afgehamerd kan worden. Nog dit jaar zal aan de rand van De Hoogt het nieuwe onderkomen worden gebouwd ter vervanging van de sterk verouderde kazerne in de Donkenweg.

 

Nieuw buurthuis voor Wouw

Vanwege de hoge onderhouds- en verduurzamingskosten van het huidige cultureel centrum ‘De Geerhoek’ aan de Kloosterstraat in Wouw is besloten het naastgelegen Univékantoor te kopen om daar de buurthuisfunctie te vestigen.

De aankoop en verbouwing van dit nieuwere pand is goedkoper dan het oude pand helemaal op te knappen. Bovendien is de ligging beter, is het pand goedkoper in onderhoud en sluit het beter aan bij de behoefte van het Geerhoekbestuur. De grote zaal en het podium van het huidige buurthuis blijven vanuit de nieuwe locatie via een gang bereikbaar. Dat was een nadrukkelijke wens en voorwaarde die niet alleen het bestuur van De Geerhoek stelde, maar ook de VLP. Wat er met het oude pand gaat gebeuren is nog niet bekend. De VLP vroeg om een toezegging om eerst met omwonenden, de Dorpsraad, Vitaal Wouw en het DNA van Wouw hierover het gesprek aan te gaan, alvorens het oude pand te herbestemmen. Tevens wordt een motie, samen met de PvdA, voorbereid om te komen tot een gebiedsvisie op dit Wouwse centrumgebied, mede om te voorkomen dat allerlei ad hoc besluiten worden genomen zonder samenhang.

 

Behoud van historisch en authentiek karakter van onze vijf dorpen

 

De VLP en de bewoners van de 5 dorpen zijn bijzonder trots op hun kernen. Het eigentijdse karakter van ieder dorp met oude pittoreske dorpskernen is iets om te koesteren. Het geeft onze dorpen een mooie en warme uitstraling.

 

,,Ondanks dat onze dorpen uiteraard ook mee moeten in de vaart van de ontwikkelingen van de 21e eeuw, kan het behoud van een stukje historie daar prima mee samen gaan. In ‘Het Dorp’ bezong Wim Sonneveld ooit vol nostalgie over een dorp dat door de vooruitgang haar oorspronkelijke karakter was verloren. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat in onze kernen de karakteristieke, historische kenmerken behouden blijven of in ere worden hersteld, daar waar mogelijk”, schrijft de politieke partij VPL aan het college van Burgemeester & Wethouders. De partij geeft aan dat om met de tijd mee te gaan er in de dorpen woningen worden gebouwd. ,,Wat ons betreft mag er met name voor starters, maar ook voor doorstromers en ouderen nog veel voortvarender te werk worden gegaan. Te veel dorpsbewoners, en vooral jongeren, verlaten de kleine kernen hetgeen de leefbaarheid in de dorpen niet ten goede komt”, meent Eric de Regt. Toch is niet alle nieuwbouw even mooi en passend in het straatbeeld. ,,Wij constateren bijvoorbeeld dat er in de Roosendaalsestraat in Wouw binnenkort appartementen verschijnen met een hele moderne ‘look’, terwijl juist deze straat onderdeel uitmaakt van het ‘oude historische lint’ door Wouw, geeft de VPL aan. Vandaar dat het college wordt gevraagd of men het er mee eens is dat oude historische kernen zoveel mogelijk hun authentieke karakter dienen te behouden? Daarnaast wil de partij weten of plannen worden getoetst door Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) en of die adviezen nog verder worden getoetst. ,,De ontwerpen van de appartementen in de Roosendaalsestraat in Wouw zijn door de CRK goedgekeurd en dit advies is door u overgenomen. U vindt dus dat de vormgeving van deze nieuwbouw goed past in de omgeving”, concludeert Eric de Regt en hij wil graag weten waarom dat zo is. Tenslotte wijst hij op de nieuwbouw op de Markt in Wouw in het pand waar een Chinees restaurant in heeft gezeten. Eén van de oudste panden van het dorp waar zelfs in de middeleeuwen al een herberg gevestigd was. De Regt wil graag weten welke eisen aan dit pand midden in het historische centrum van het dorp worden gesteld. Inmiddels is er antwoord van het college waaruit blijkt dat de commissie het er mee eens is dat dorpslinten hun karakter moeten behouden, maar dat niet authentiek of letterlijk hoeft te zijn. Versterken kan in de ogen van de CRK betekenen dat ook een modernere uiting een plaats kan krijgen binnen de kern en de linten. Het pand op de Markt zal naar het zich nu laat aanzien een traditioneel karakter krijgen aan de voorzijde en zijzijde en aan de achterzijde een wat meer eigentijdse, op comfort en woonkwaliteit gerichte, invulling.

 

 

Camperplaatsen in het Wouwse Beekdal Wouw

 

Onlangs heeft het Roosendaalse college van B & W een vergunning afgegeven voor de realisatie van camperplaatsen in Wouw op de locatie Bergebaan 12a. De VLP heeft meteen vragen daarover gesteld.

De partij is groot voorstander van voldoende recreatieve mogelijkheden in de stad en in de dorpen, echter wel op daarvoor passende en geschikte locaties. Op het betreffende adres is de bestemming ‘wonen’ van toepassing. ,,Voor zover wij kunnen beoordelen behoort het realiseren van camperplaatsen niet tot deze bestemming”, schrijft de partij. Vandaar de vraag waarom op deze locatie de camperplaats wordt toegelaten. ,,De camperlocatie bevindt zich in/tegen het gebied van het zogenaamde Beekdal, een prachtig natuurgebied en tevens ecologische verbindingszone met veel flora en fauna. Klopt het dat Het Beekdal op de ‘archeologische waardenkaart’ staat vermeld van de gemeente Roosendaal en op die manier een hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde heeft, daardoor ook een beschermde status heeft”, wil de VLP weten. ,,Wij hebben vernomen dat veel inwoners bezwaren hebben tegen de vestiging van camperplaatsen op die plek. Het zou Het Beekdal, en ook het uitzicht hierop, ernstig verstoren en een dissonant vormen in deze rustieke omgeving. Deelt u deze mening en zo ja, bent u bereid de vergunningverlening te heroverwegen?”, besluiten de briefschrijvers hun betoog.

 

 

30 km zone in Nieuwstraat en Omgang in Wouw 

Al verschillende keren heeft de fractie van de VLP aandacht gevraagd voor de snelheid in de Omgang-Nieuwstraat in Wouw. Deze straten vormen een 30 km gebied, maar er wordt veel harder gereden.

Door klachten van bewoners zijn er wat extra borden geplaatst, maar ook dat ressorteerde weinig effect. ,,Op onze vragen om extra maatregelen te treffen is onlangs een wegmarkering aangebracht met de aanduiding van de 30 km zone”, schrijft de VLP. Ook de bewoners merken op dat de extra borden nauwelijks effect hebben op de snelheden en de vraag is daarom welke andere maatregelen de gemeente nog kan treffen om de snelheid terug te brengen tot het niveau van 30 km. ,,Recent hebt u in de Nieuwstraat een wegmarkering aangebracht. Deze aanduiding is aangebracht bij de bushalte en dat lijkt ons geen handige plek. Ook de wijze waarop deze aanduiding is aangebracht en hoe deze eruit ziet geeft niet echt een kwalitatief hoogstaande indruk. Bewoners voelen zich niet echt serieus genomen”, besluit de VLP, die aandringt op serieuze maatregelen op deze plek.