DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 24 maart 2021

Onderscheiding voor René van Gastel

René van Gastel heeft uit handen van burgemeester Han van Midden een Koninklijke onderscheiding ontvangen vanwege zijn vele verdiensten voor voetbalvereniging NSV uit Nispen.

Dat gebeurde tijdens de presentatie van een boek over het wel en wee van de voetbalvereniging dat dit jaar 100 jaar bestaat. René van Gastel is al vanaf zijn jeugd lid van Voetbalvereniging NSV Nispen. Inmiddels is hij 30 jaar bestuurslid van de vereniging waarvan diverse jaren penningmeester. Ondanks corona was burgemeester Han van Midden naar het dorp gekomen om het eerste boek in ontvangst te nemen en als verrassing Van Gastel te onderscheiden.

 

Camperplaats in Wouw krijgt vergunning voor twee jaar

Als het aan het college van B&W ligt komt er aan de Oude Bergsebaan een camperplaats die een tijdelijke vergunning krijgt voor de tijd van 2 jaar. In de gemeenteraad is er op aangedrongen om dergelijke plaatsen binnen de gemeente te realiseren.

De VLP had vragen gesteld over de aanvraag en het college geeft aan in afwijking van het bestemmingsplan hier aan mee te willen werken. ,,Vanwege het beperkte en nog experimentele karakter van het initiatief is gekozen voor de optie van een tijdelijke vergunning. Om hierbij geen risico te lopen van een verkeerde keuze betreft het een tijdelijke vergunning voor 2 jaar. Gedurende deze periode kan beoordeeld worden of sprake is van een ongewenste of wenselijke ontwikkeling en kan de vergunning na afloop worden beëindigd dan wel definitief planologisch worden geregeld”, schijft de burgemeester. ,,De Camperlocatie ligt verscholen achter een bestaande groene haag aan de rand van het Beekdal en zal hierdoor geen of maar beperkt nadelige impact op de kwaliteit van het beekdallandschap hebben. Het gaat bovendien om een beperkt aantal plaatsen en daarmee ook om een beperkt gebruik en een minimale verstoring van de omgeving”, merkte Van Midden verder op. De locatie valt buiten de ecologische zone van de Smalle Beek en uiteraard ziet de gemeente toe op de impact voor deze ecologische zone. Vanwege de beperkte omvang van het initiatief en de aanwezige afstand tot de Beek, zal hooguit sprake zijn van wat meer wandelaars in het gebied. De nabijgelegen ecologische verbindingszone stelt hierdoor geen beperkingen aan het betreffende camperinitiatief. Tegen de plannen is een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend vanuit omwonenden. Dat bezwaarschrift wordt volgens de normale procedures afgehandeld met onder meer een hoorzitting. Dit betekent automatisch dat een heroverweging plaats moet vinden. Daarnaast volgt aan het einde van de 2 jaar sowieso een moment van heroverweging.

 

Onderhoud buitengebied Nispen laat te wensen over

,,Onze gemeente heeft een groot en mooi buitengebied. Een gebied waar veel mensen wonen, werken en ook recreëren. In diverse campagnes roemt u ook dit buitengebied vanwege deze diversiteit. Om al deze functies te kunnen bieden en te borgen is het nodig dat, net zoals aan de stad en dorpen, ook aan het buitengebied tijdig en voldoende aandacht wordt geschonken en onderhoud wordt gepleegd”, dat schrijft Eric de Regt van de VLP in een brief aan het Roosendaalse college.

Bewoners van het buitengebied van Nispen hebben geklaagd over het onderhoud van het buitengebied. Het slechte onderhoud aan de bermen, met name in de Nigtestraat zorgt voor gevaarlijke situaties als fietsers uit moeten wijken. Daarbij gaat het overigens niet alleen over struiken van de gemeente, maar ook van particulieren. De bomen met overhangende takken leveren schade op voor de landbouwgewassen. De VLP pleit er voor om zo snel mogelijk deze problemen aan te pakken.

 

Skatebaan in Wouw heeft onderhoud nodig

De skatebaan op de Blomakker in Wouw heeft dringend een onderhoudsbeurt nodig. Niet alleen zitten er roestplekken op de baan, maar zelfs gaten. Dat levert gevaarlijke situaties op en valpartijen. Vandaar dat omwonenden zich tot Eric de Regt hebben gewend en die is in de pen geklommen.

Hij vraagt het college om snel onderhoud te verrichten en de verlichting bij de baan te repareren. Meteen vraagt hij ook om de baan uit te breiden met nieuwe skatemogelijkheden en wat andere speeltoestellen te plaatsen. Volgens Eric de Regt hebben omwonenden aangegeven dat ze in overleg met de gemeente ook zelf aan de slag willen om de skatebaan uit te breiden met toestellen.

 

Promofilm Citymarketing Roosendaal ‘vergat’ de dorpen

De promotiefilm van Citymarketing Roosendaal is in de 5 dorpen van de gemeente niet in goede aarde gevallen. In die film komt alleen Roosendaal aan de orde en de dorpen vallen helemaal buiten de boot. Dat geldt overigens ook voor de folder die gemaakt is om de stad te promoten. Alleen op de laatste foto in deze folder is op de achtergrond de kerk van Wouw te zien.

Martijn Verbeek en Eric de Regt van de VLP hebben hierover aan de bel getrokken bij het Roosendaalse college. ,,Met de woorden ‘Roosendaal. Onze stad. Een stad in beweging. De stad waar je dromen en ambities waar kunt maken. Een stad die gezien mag worden! Welkom in Roosendaal” wordt door de gemeente Roosendaal op diverse sociale media een film aangekondigd vanuit de Roosendaalse Citymarketing. Ook in BNDeStem verscheen een uitgebreid artikel over deze promotiefilm. Deze film maakt onderdeel uit van een nieuwe promotiecampagne”, schrijven de beide raadsleden. Het Bureau Citymarketing is volgens hen werkzaam voor heel de gemeente Roosendaal, maar nu lijkt het wel of de dorpen geen onderdeel meer van de gemeente uitmaken. Met geen woord wordt in de film gerept over de dorpen en ook beelden en inwoners uit de dorpen ontbreken in de film. Het woord ‘stad’ valt echter menigmaal. Ook de in BNDeStem geciteerde citymarketing-medewerkster heeft het enkel over het trots zijn op de stad. Vandaar de vraag aan het college waarom deze film op deze manier gemaakt is en waarom de dorpen en het buitengebied helemaal niet aan de orde komen. De beide briefschrijvers zijn van mening dat de gehele gemeente deel uit moet maken van deze campagne en dringen daar bij het college ook op aan.

 

Sport Studenten Loket Roosendaal officieel van start

Vanaf maart is het Sport Studenten Loket Roosendaal (SSLR) officieel geopend. Bij het SSLR kunnen scholen, sportclubs, organisatoren van evenementen of bijeenkomsten, bedrijven en instellingen terecht voor ondersteuning op het gebied van sport, bewegen en gezondheid.

Het SSLR zet hiervoor enthousiaste en leergierige sportstudenten van de onderwijsinstellingen CIOS en Fontys in. Voor de leerlingen is het een uitstekende kans om opgedane kennis in de praktijk te brengen en voor bedrijven en instellingen een goede bron van ‘extra handen en hersens’ voor hun activiteit of evenement, want daar blijkt steeds vaker een tekort aan te zijn bij verschillende instellingen.