DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Gemeenteperikelen 14 juni 2018

Roosendaal heeft een nieuw college

 

De wethouders van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roosendaal zijn benoemd. Het nieuwe college bestaat naast burgemeester Jacques Niederer uit vijf wethouders.

De wethouders zijn Toine Theunis en Inge Raaijmakers (beiden van de Roosendaalse Lijst), Cees Lok (VVD),  René Van Ginderen (CDA) en Klaar Koenraad (Groen Links) zijn door de gemeenteraad benoemd en beëdigd. Met die benoeming kwam een eind aan het formatieproces. Het nieuwe college gaat aan de slag met de afspraken uit het bestuursakkoord 2018-2022 ‘Roosendaal Duurzaam, Sterk, Aantrekkelijk’. Dit akkoord is op hoofdlijnen een open akkoord waarbij inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de raad worden uitgenodigd de opgaven ‘Duurzaam, Sterk & Gezond, Aantrekkelijk Roosendaal en Goed bestuur’ te versterken en te verrijken. Er werden na het aantreden van de nieuwe wethouder vijf nieuwe raadsleden benoemd.  Sjef van Dorst (Roosendaalse Lijst), Jos Vrolijk (Roosendaalse Lijst), Anneke Eijck-Stein (VVD), Roger van Nassau (CDA) en Annette Gepkens (GroenLinks) zijn voortaan als raadsleden aanwezig.

Portefeuilles

Burgemeester Jacques Niederer is aanspreekpunt binnen het college voor algemene bestuurlijke zaken. Hij heeft verder in zijn portefeuille openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving en communicatie. Ook voor burgerzaken, een veilige leefomgeving en regionale bestuurlijke samenwerking kan men bij hem terecht. Wethouder Toine Theunis is de eerste locoburgemeester. Hij is verantwoordelijk voor de gemeentelijke financiën, ruimtelijke ordening, wonen en cultuur. Wethouder Cees Lok heeft in zijn portefeuille economie, de Roosendaalse binnenstad, mobiliteit en dienstverlening. Wethouder René van Ginderen gaat zich bezig houden met jeugd, onderwijs, sport en de arbeidsmarkt. Wethouder Klaar Koenraad maakt zich sterk voor duurzaamheid, zorg, volksgezondheid en bestuurlijke vernieuwing. Wethouder Inge Raaijmakers is aanspreekpunt voor het beheer van de openbare ruimte, vitale wijken & dorpen, welzijn en thuiszorg. De wethouders zijn te bereiken via het Stadskantoor in Roosendaal.

 

Reizende milieustraat

,,In een artikel in BN/DeStem werd melding gemaakt van een ‘reizende milieustraat’ in Reginadonk, die op initiatief van bewoners werd gehouden en een grandioos succes werd. Uit het artikel blijkt dat samenwerking is gezocht, via Roosendaal Schoon, met woningstichting Alwel, WijZijnTraverse en de gemeente’, schrijft de Roosendaalse Lijst aan het college van B & W.

Cor Gabriëls en Eric de Regt van de Roosendaalse Lijst zijn bijzonder gecharmeerd van dit bewonersinitiatief. Zij denken dat het mede een oplossing kan bieden voor de hoeveelheid rommel en zwerfvuil in de wijk en verpaupering van het gebied. Ook voor mensen die niet mobiel zijn kan een dergelijk initiatief een uitkomst zijn om van ‘groot afval’ af te geraken. De fractie van de Roosendaalse Lijst wil van het college weten wat dit vindt van het bewoners initiatief. Daarnaast is de fractie benieuwd naar de rol van de gemeente bij het initiatief. ,,Bent u bereid dergelijke initiatieven ook in andere wijken te stimuleren en te ondersteunen en zo ja, waarom en op welke wijze?”, schrijven de raadsleden. Verder zijn ze nieuwsgierig naar de bekostiging en vragen ze zich af of dergelijke initiatieven een rol kunnen spelen bij het oplossen van de toenemende problemen inzake ‘zwerfafval en afvaldump’ in de gemeente.