DWD-MediaDWD-Media

informatief / betrokken / overzichtelijk

Stadsperikelen 18 januari 2012

Inwoners kregen afvalwijzer op maat

Net voor of na het einde van het jaar hebben de inwoners van Roosendaal en de dorpen de nieuwe afvalwijzer 2012 ontvangen. Deze afvalwijzer is dit jaar voor het eerst op maat gemaakt. Elk adres in de gemeente ontving een eigen, unieke afvalkalender per post. De bezorging vond plaats tot en met de eerste week van januari.

 

De afvalwijzer is dit jaar voor het eerst gepersonaliseerd: de gegevens erin gelden alleen voor het adres waar de afvalwijzer is bezorgd. Achterop de afvalwijzer treffen inwoners een kalender aan met daarop op eenvoudige wijze aangegeven de data waarop het groente-, fruit- en tuinafval, het restafval en het oud papier worden opgehaald. In 2012 vindt een wijziging plaats in de inzamelfrequentie van oud papier. Saver haalt het oud papier niet langer maandelijks op, maar om de vier weken. Dit betekent dat de inzameling van oud papier vaker plaatsvindt: dertien keer in plaats van de gebruikelijke twaalf keer. De persoonlijke afvalwijzer is ook te downloaden via www.saver.nl. Voor meer informatie kunnen inwoners terecht bij de Servicelijn van Saver op telefoonnummer 0165 597 777.

Overbrenging archief gemeentebestuur Wouw 1971-1996

In artikel 12 van de Archiefwet staat dat het college ervoor moet zorgen dat de archieven ouder dan twintig jaar worden overgebracht naar de gemeentelijke archiefbewaarplaats.

Het project inventarisatie van de archiefbescheiden van de voormalige gemeente Wouw 1971-1996 is afgerond en de formele overbrenging wordt nu geregeld. Bij die gelegenheid wordt ook de openbaarheid van dat archief geregeld. Inmiddels heeft archiefinspecteur Albert Hoekstra de archieven geïnventariseerd en zijn de meeste dossiers toegankelijk voor onderzoek door geïnteresseerden.

Budgetsubsidie voor VVV Roosendaal

De VVV Roosendaal heeft een plan van aanpak voor 2012 gemaakt met als titel ‘VVV Roosendaal, in een veranderende omgeving’. Het college heeft besloten voor dat jaar aan de stichting VVV-Roosendaal een budgetsubsidie te verlenen van 75.000 euro.

Van dat geld moeten de toeristisch-recreatieve activiteiten uitgevoerd worden. Naast dit subsidiebedrag rekent VVV-Roosendaal voor de uitvoering van haar activiteiten op gelden uit eigen commerciële activiteiten, citymarketing en evenementencoördinatie. Voor de VVV-post in Wouw is een subsidie van 5.000 euro beschikbaar.

Vaststelling bestemmingsplan uitbreiding Heerle

Het bestemmingsplan ‘Uitbreidingslocatie Heerle’ omvat het gebied waar zich de voormalige sportvelden bevinden in Heerle. Dit bestemmingsplan heeft vanaf 10 oktober 2011 zes weken ter inzage gelegen.

Er zijn geen zienswijzen en bezwaren ingediend. Wel is het noodzakelijk gebleken om enkele ambtshalve wijzigingen vast te leggen in het ontwerpbestemmingsplan. Het college heeft besloten om de gemeenteraad het bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden, waarna aan de verdere uitwerking begonnen kan worden.

Gemeente stelt dagen met toegestane geluidoverlast vast

In de Algemene plaatselijke verordening zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de geluidsnormen tijdens collectieve festiviteiten. Tijdens de dagen die nu door het college zijn vastgesteld gelden die geluidsnorm niet, maar zijn hogere geluidsnormen van toepassing.

Voor de gehele gemeente zijn deze data Carnaval, met uitzondering van Wouwse Plantage (17 t/m 20 februari en 21 februari tot 24.00 uur), de Koninginnenacht (29 april vanaf 19.00 uur) en Koninginnedag (30 april van 07.00 uur tot 23.00 uur). Tenslotte geldt het voor de Nieuwjaarsnacht (31 december 2012 vanaf 19.00 uur). Ook de dagen waarop het Nederlands elftal speelt gedurende het EK voetbal van 2012 (9, 13 en 17 juni 2012 en mogelijk ook 21, 22, 27, 28 juni en/of 1 juli) zijn in de uitzonderingen opgenomen. Voor de dorpen geldt nog het Carnavalfeest in Wouwse Plantage (10 t/m 12 februari), de muziekfeesten Wouw (15 t/m 17 juni), de kermis in Heerle (7 t/m 10 juli), de kermis in Wouwse Plantage (5 t/m 7 augustus), de kermis in Wouw (8 t/m 11 september) en de kermis in Nispen (5 t/m 7 oktober).

Aanpassing parkeerbeleid in Roosendaal

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag ingestemd met een plan om het parkeerbeleid in Roosendaal op een aantal punten aan te passen. Met de aanpassingen wil het college de parkeerdruk in de binnenstad verlagen en parkeerplekken beter benutten.

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de actualisatie van het parkeerbeleid in overleg met bewonersplatforms en ondernemers. Daarbij is gekeken waar bewoners, ondernemers en bezoekers knelpunten ervaren op het gebied van het parkeerbeleid. Het college stelt een aantal praktische maatregelen voor die moeten leiden tot meer evenwicht tussen de belangen van de winkeliers in de binnenstad en de leefbaarheid van inwoners. In januari is Parkeer Beheer gestart met een proef om per minuut (3 cent per minuut) te betalen in garage De Biggelaar in Roosendaal. Dat gebeurt op verzoek van ondernemers uit Roosendaal. Uit de proef moet blijken of betalen per minuut een positief effect heeft op het aantal bezoekers van het centrum. Vanaf januari 2012 is het mogelijk om tegen gereduceerd tarief (3 euro inclusief btw) uitrijdkaarten van parkeergarages De Biggelaar en Nieuwe Markt te kopen. De goedkope uitrijdkaarten zijn geldig tijdens de daluren, na winkelsluitingstijd. De kaarten zijn vooral bedoeld als ‘bezoekersregeling’ voor bezoekers van binnenstadbewoners of van ondernemers

Aanpassing parkeertijden

De parkeertijd rondom het kernwinkelgebied wordt opgerekt tot 21.00 uur van maandag tot en met zaterdag. Deze maatregel moet er voor zorgen dat bezoekers zoveel mogelijk de parkeergarages gebruiken waardoor er meer parkeerplaatsen beschikbaar komen voor bewoners en vergunninghouders. De betaaltijd in het gebied rondom het NS station wordt teruggebracht van 18.30 uur naar 17.00 uur. De parkeerdruk hangt in dit gebied namelijk niet samen met de winkeltijden maar met het parkeren van de treinreizigers. Voor de overige sectoren is er geen aanleiding om de parkeertijden aan te passen. Het is de bedoeling dat de aangepaste tijden op 1 maart ingaan. Om uitwijkgedrag te voorkomen, worden Laan van Luxemburg, Torenstraat, Vrouwemadestraat, Nispensestraat, Dr Heijptstraat en Fortuinstraat, Ludwigstraat en Uniestede eind 2012 aan de duurste sector toegevoegd.

Jeugdzorg in West Brabant

Het College van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de regionale visie op een nieuw stelsel voor jeugdzorg vanaf 2014. De regionale visie is de leidraad voor een gezamenlijke aanpak van achttien West Brabantse gemeenten op het gebied van zorg voor jeugd.

Wethouder Kees Jongmans is tevens voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg West-Brabant: ,,Met deze regionale visie creëren we meer samenhang in de jeugdzorg. Ook wordt het stelsel eenvoudiger en minder bureaucratisch. We scheppen duidelijkheid voor ouders, de jeugd zelf en andere partners die een rol spelen, zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten én wat er van hen wordt verwacht. Dat is belangrijk voor een goede uitvoering. Overigens staat het de gemeenten wel vrij om maatwerk te bieden wanneer dat nodig is.”

Doel van de regionale visie is zorgen voor een opvoedklimaat waarin de West Brabantse jeugd prettig en gezond kan opgroeien zonder grote problemen. Ook het systeem van doorverwijzing naar andere hulpverleners zodra er intensievere begeleiding of zorg nodig is, moet veranderen. Daarbij houden ouders zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid voor het opvoeden. In 2011 zijn de achttien gemeenten gestart met de Tour des Jeunes voor een eerste kennismaking met het brede werkveld van de jeugdzorg in de regio. Tijdens de Tour des Jeunes worden maatschappelijke partners en instellingen uitgenodigd om een toelichting te geven op hun werk én om hun visie te geven op de komende veranderingen. Onder andere Bureaus Jeugdzorg, Tender/Zuidwester en de Raad voor de kinderbescherming zijn dit jaar bezocht. In 2012 stellen de gemeenten in kleinere samenwerkingsverbanden een uitvoeringsplan op. Voor het uitvoeringsplan van het samenwerkingsverband in West Brabant zijn Roosendaal en Bergen op Zoom samen de trekkers voor de omliggende gemeenten.